Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: het door TrailXperience Veluwezoom in enig jaar te organiseren trail – en canitrailevenement
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
d. Organisator: de rechtspersoon (in deze TrailXperience Veluwezoom) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname
2.1. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.2. Deelname aan het Evenement geschied door de Deelnemer persoonlijk. Mocht je niet persoonlijk meer kunnen deelnemen, dan kun je je startbewijs overdragen aan een ander. Stuur een berichtje naar info@trailxperience.nl met hierin de NAW-gegevens van de nieuwe deelnemer, mobiele nummer en afstand. Onderling wordt de finianciele overdracht geregeld. Daar staan wij als organisatie buiten en zijn hiervoor ook niet aansprakelijk.
Het kan zijn dat we je om je legitimatiebewijs vragen bij het ophalen van je startbewijs, maar als organisatie gaan we er vanuit dat deelnemers hierin fair en sportief zullen handelen. Mochten de namen niet overeenkomen met het startbewijs, dan word je per direct uitgesloten van deelname aan onze Evenementen.
2.3. Omdat het Evenement in sterk geaccidenteerd terrein plaats vindt, is het verplicht een werkende mobiele telefoon bij zich te hebben teneinde de Organisatie te kunnen bellen bij calamiteiten.
2.4. Deelname aan het Evenement staat alleen open voor hardlopers. Het is niet toegestaan om deel te nemen op bijvoorbeeld skeelers, per rolstoel, wheeler enz. Het is ook niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel aan het Evenement deel te nemen.
2.5. De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
2.6. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten. Voor eventuele veroorzaakte schade is de deelnemer zelf aansprakelijk.
2.7. De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van politie, wedstrijdleiding, personeel of vrijwilligers van het Evenement opvolgen. Bij herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor de deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.
2.8. De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.
2.9. De Deelnemer is verplicht om minimaal vijf minuten voor aanvang bij de start van het parcours aanwezig te zijn.
2.10. De Deelnemer ontvangt van de Organisator een startbewijs. De Deelnemer dient het startbewijs op zijn borst te bevestigen. Het startbewijs moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het goed zichtbaar is. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die hem zijn versterkt door de Organisator. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan. De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn. Deelnemer is verplicht zich af te melden bij de organisatie  indien hij/zij voortijdig de loop verlaat, maar ook wanneer de deelnemer de trailrun uitloopt. Indien dit door de deelnemer niet gebeurt worden de kosten van bijvoorbeeld zoekacties op de Deelnemer verhaald.
2.11. Het is voor de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.
2.12. Restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen op grond van de Overeenkomst is niet mogelijk.
2.13. De Organisator kan op grond van overmacht op een laat tijdstip besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen aan Deelnemer plaatsvinden.
2.14. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.
2.15. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de Organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. TrailXperience Veluwezoom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schade ten gevolge van letsel of overlijden
3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn/haar deelname aan het Evenement.
3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
3.7. Eigenaren van de grond waar het Evenement gebruik van maakt, sponsors van het Evenement  en de gemeente waar het Evenement  plaats vindt, zijn op dezelfde voet als TrailXpereince Veluwezoom uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4: Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5: Persoonsgegevens
De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan het Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en resultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 6: Overige bepalingen
In alle gevallen waarin dit reglement/voorwaarden niet voorziet beslist de Organisator.